เลือกกลุ่มเขตAQI
ที่ตั้งสถานี
ผลการตรวจวัด
AQI
ที่ตั้งสถานี
ผลการตรวจวัด
SHOWING OF STATIONS

คำอธิบาย

PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)

PM2.5 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)

n/a : ไม่มีข้อมูลตรวจวัด

- : ไม่มีอุปกรณ์ตรวจวัด

ค่ามาตรฐาน

PM10 : 120 (µg/m3)

PM2.5 : 37.5 (µg/m3)

CO : 30 (ppm)

NO2 : 100 (ppb)

O3 : 70 (ppb)

ข้อมูลที่แสดงเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น
หากมีข้อคำถามและข้อเสนอแนะ กรุณาติดต่อกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
Copyright 2018 Bangkok Air Quality
URL Counter